Інститут гематології та трансфузіології НАМН

Гематологія і переливання крові: міжвідомчий збірник

ENGLISH LANGUAGE

Hematologiia i perelyvannia krovi: mizhvidomchyi zbirnyk


Засновник: Державна установа «Інститут гематології та трансфузіології Національної академії медичних наук України»

Рік заснування: 1965

Періодичність видання: один випуск на 2 роки.
Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 15171–3743 Р від 30.04.2009 р.

Мета і завдання збірника наукових праць: висвітлення наукових і практичних досягнень в галузі гематології та трансфузіології, підвищення кваліфікації лікарів різних спеціальностей.

Збірник «Гематологія і переливання крові» публікує оригінальні та фундаментальні дослідження, обмін досвідом, огляди літератури і клінічні спостереження, що стосуються різних розділів гематології, гемостазіології та трансфузіології: фізіології і патофізіології кровотворення; мієлопоезу; імуногематології; станів і захворювань, обумовлених порушеннями функції і кількості тромбоцитів, вроджених і набутих порушень коагуляції і фібринолізу, тромбозів, тромбофілій; питань терапії; питань онкогематології; експериментальної біології і експериментальної терапії; епідеміологічних досліджень; інтенсивної терапії критичних станів, що виникають при захворюваннях системи крові; питань виробничої та клінічної трансфузіології.

Видавнича етика ґрунтується на принципах Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics, COPE). З авторами укладається ліцензійний договір на використання твору. У разі виявлення плагіату чи фальсифікації результатів стаття знімається з розгляду.

РЕЦЕНЗУВАННЯ

Усі статті проходять обов’язкове рецензування за профілем наукового дослідження членами редакційної колегії або незалежними експертами.

Рецензування проводиться конфіденційно як для автора, так і для рецензентів. Рукопис направляється рецензенту без зазначення імен авторів і назви установи.

Редакція електронною поштою повідомляє автору результати рецензування.

Якщо рецензент робить висновок про можливість публікації статті і не робить значущих зауважень, стаття приймається для подальшої роботи.

Коли рецензент вказує на необхідність виправлення рукопису, редакція направляє рукопис статті і рецензію автору з пропозицією врахувати рекомендації рецензента при підготовці нового варіанту статті або аргументовано їх відхилити. Перероблена автором стаття повторно надсилається рецензенту (на вимогу рецензента) і в разі, коли всі зауваження враховані, стаття приймається для подальшої роботи.

Якщо рецензент робить висновок про неможливість публікації статті, стаття спеціально розглядається редколегією і у випадку її згоди з думкою рецензента відхиляється як така, що не відповідає рівню або профілю публікацій збірника. Відхиливши рукопис, редакція залишає один її примірник в архіві.

Рукописи статей не повертаються.

Оригінали рецензій зберігаються в редакції впродовж трьох років з моменту публікації.

Остаточне рішення про доцільність публікації статей приймає редакційна колегія.


УКРАЇНСЬКА МОВА

Hematology & blood transfusion: interdepartamental collection


ISSN 0435-1991
Founder: State institution “Institute of Haematology and Transfusiology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine”
Year of foundation: 1965
Periodicity: one issue for 2 years.
Certificate of state registration: Series КВ № 15171–3743 Р from 30.04.2009

Aims and Scope

Haematology & blood transfusion is a peer-reviewed scholarly interdepartamental collection aimed at presenting scientifically and practically significant research findings in the field of haematology and transfusiology, as well as at advancing professional competencies of physicians of various specialities.

Haematology & blood transfusion: interdepartamental collection publishes original research papers, exchange of experience, reviews, clinical cases and notes pertaining to a broad range of problems in the fields of haematology, haemostaseology and transfusiology. Among them are the physiology and pathophysiology of haematopoiesis, myelopoiesis, immunohaematology; conditions and diseases caused by impaired platelet function and number, congenital and acquired disorders of coagulation and fibrinolysis, thrombosis, thrombophilia; therapy; problems of oncohaematology; experimental biology and experimental therapy; epidemiological studies of blood system diseases, intensive therapy of critical conditions that arise due to various blood system diseases; issues of industrial and clinical transfusion.

Publishing ethics are based on the principles of the Committee on Publication Ethics (COPE). The authors have a license agreement to use the work. In case of plagiarism or falsification of results the article is removed from consideration.

EDITORIAL AND/OR PEER REVIEW

All articles undergo a mandatory review according to the scientific research field by the members of the editorial board or independent experts. A review is conducted privately for both author(s) and for reviewers.

The manuscript is sent to reviewers without specifying the names of the author(s) and institution(s). Editorial board informs authors about the review results by e-mail.

If the reviewer concludes that paper can be published and there is no meaningful comments than the paper is accepted for the further work.

If the reviewer points at the required corrections in the manuscript then the author is provided with the review and a proposition to take into account the reviewer’s recommendations in a new version or reject them otherwise with a reason. The corrected version of manuscript is then to be resent to the editorial board.

If all recommendations were taken into account the manuscript is admitted to further work.

If the reviewer concludes that paper cannot be published, the manuscript then undergoes a specifical review by the Editorial Board and in the case of an agreement with the opinion of the reviewer is rejected as being inadequate to the level or profile of publications in the Collection. Rejecting the manuscript the editorial board leaves a copy of it on file.

Manuscripts of articles will not be returned.

The review originals are kept in editorial archive within three years from the date of publication.

Editorial board makes final decision about the feasibility of publishing the papers.

Сборник 41 Титул

Зміст

Оригінальні статті


Авер’янов Є. В., Семеняка В. І.

Вплив коморбідних захворювань на активність екзогенного фактора VIII у хворих на тяжку форму гемофілії


Андреєва С. В., Корець К. В., Скороход І. М.

Цитогенетична характеристика варіантних транслокацій t(9;22)(q34;q11) у пацієнтів при діагностуванні хронічної мієлоїдної лейкемії


Andriiaka А. О., Vydyborets S. V.

Development of treatment technology for patients with anemia in neoplastic disease in colorectal cancer with drug containing arginine glutamat


Бебешко В. Г., Бруслова К. М., Ляшенко Л. О., Цвєткова Н. М., Галкіна С. Г., Гончар Л. О., Боярська О. Я., Яцемирський С. М., Пушкарьова Т. І., Трихліб І. В., Самсон Ю. М., Кавардакова Н. В. 

Чинники, що впливають на прогноз перебігу гострих лімфобластних лейкемій у дітей


Борисенко Д. О.

Результати дослідження вмісту молекул середньої маси в плазмі крові пацієнтів із анемією злоякісного новоутворення при раку сечостатевих органів


Бортнік Г. А.

Вплив умов гіпотермічного зберігання на морфометричні показники еритроцитів донорської крові


Goriainova N., Kuiavovych B., Kubarova V.

Quantitative platelets changes during different periods of COVID-19


Zotova O. , Lukianova A., Valchuk M., Karol Y., Kostyk K.,Shalay O., Loginsky V.

Significance of ploidy changes in adult acute lymphoblastic leukemia


Калиниченко Т. О., Аношина М. Ю., Білоусов А. М., Малигон О. І., Яговдік М. В., Парубець Л. І., Любич В. В., Лагода А. В.

Вплив гіпотермічного зберігання на деякі показники якості еритроцитвмісних компонентів донорської крові


Кондрацький Б. О., Качмарик Д. Л., Кондрацький Я. Б., Патерега І. П., Кушнір В. І., Винарчик М. Й., Панас О. М., Примак С.В.

Токсикологічна характеристика нового білково-сольового гіперосмолярного розчину


Красівська В., Стасишин О., Семерак М., Тушницький О., Новак В.

Показники системи зсідання та тромбоеластограми у хворих на гемофілію під час профілактичного лікування нефакторним препаратом siRNA-AT3


Майкут-Забродська І. М.

Порушення білкового і вуглеводного обміну у пацієнтів із хронічною мієлоїдною лейкемією


Масляк З. В., Лук’янова А. С., Цяпка О. М., Сімонова М. І., Котлярчук К. Б., Бойко О. І., Книш Н. В., Городиська Т. О.,

Вальчук М. О., Ванько І. С. Клініко-цитогенетичні паралелі при множинній мієломі


Мельник О. А.

Двадцятирічний моніторинг антибіотикорезистентності стафілококів, ізольованих від хворих на гострий лейкоз


Мироненко Г. А., Павлюк Р. П., Тимошенко У. В.

Серологічний профіль антитіл при симптоматичному аутоімунному гемолізі


Muliarchuk O. V., Vydyborets S. V.

First-time blood donors patternbased on the results of laboratory, morphologic, biophysical and biochemical periferal blood tests


Немировська Л. М., Мельник О. А., Скачкова Н. К., Рибальська А. П.

Антибіотикорезистентність грацилікутів – збудників інфекційно-запальних ускладнень у хворих на лейкемію


Перехрестенко Т. П., Мельник У. І., Видиборець С. В.

Молекулярно-генетичні особливості перебігу В-клітинного хронічного лімфоцитарного лейкозу


Савич Ю. В., Бєлінська І. В., Гурняк О. М., Кузнєцова Г. М., Дзюбенко Н. В., Рибальченко В. К.

Вплив похідного піролу на морфо-функціональний стан селезінки щурів за експериментального запалення


Сергутіна С. Ю., Сівкович С. О., Рибальська А. П., Сербін І. М.

Оптимізація схем замісної терапії імуноглобулінами для внутрішньовенного введення хворих на В-клітинний хронічний лімфоцитарний лейкоз/ лімфому з малих лімфоцитів


Скачкова Н. К.

Аналіз резистентності до антимікотичних препаратів штамів дріжджоподібних грибів роду Сandida, ізольованих хворих на гострий лейкоз


Стародуб Г. С., Кубарова В. О., Горяінова Н. В., Третяк Н. М., Гордієнко А. І., Басова О. В., Білько Н. М., Пахаренко М. В.

Визначення ризику трансформації мієлодиспластичного синдрому в гостру мієлоїдну лейкемію за показником функціональної активності клітин кісткового мозку

Огляд літератури 


Лукавецький Л. М., Виговська Я. І., Виговська О. Я.

Зміна поглядів на ведення пацієнтів з хронічною лімфоцитарною лейкемією: огляд літератури і власні дослідження


Старіков А. В., Семеняка В. І., Авер’янов Є. В.

Основні принципи протибольової терапії при онкогематологічній патології

Сторінки історії

Третяк Н. М., Павлюк Р. П.

Спеціалізована вчена рада ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України»: сорок п’ять років роботи


-------

Архив: №36; №37; №38; №39; №40; №41