Інститут гематології та трансфузіології НАМН

Гематологія і переливання крові: міжвідомчий збірник

ENGLISH LANGUAGE

Hematologiia i perelyvannia krovi: mizhvidomchyi zbirnyk


Засновник: Державна установа «Інститут гематології та трансфузіології Національної академії медичних наук України»

Рік заснування: 1965

Періодичність видання: один випуск на 2 роки.
Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 15171–3743 Р від 30.04.2009 р.

Мета і завдання збірника наукових праць: висвітлення наукових і практичних досягнень в галузі гематології та трансфузіології, підвищення кваліфікації лікарів різних спеціальностей.

Збірник «Гематологія і переливання крові» публікує оригінальні та фундаментальні дослідження, обмін досвідом, огляди літератури і клінічні спостереження, що стосуються різних розділів гематології, гемостазіології та трансфузіології: фізіології і патофізіології кровотворення; мієлопоезу; імуногематології; станів і захворювань, обумовлених порушеннями функції і кількості тромбоцитів, вроджених і набутих порушень коагуляції і фібринолізу, тромбозів, тромбофілій; питань терапії; питань онкогематології; експериментальної біології і експериментальної терапії; епідеміологічних досліджень; інтенсивної терапії критичних станів, що виникають при захворюваннях системи крові; питань виробничої та клінічної трансфузіології.

Видавнича етика ґрунтується на принципах Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics, COPE). З авторами укладається ліцензійний договір на використання твору. У разі виявлення плагіату чи фальсифікації результатів стаття знімається з розгляду.

РЕЦЕНЗУВАННЯ

Усі статті проходять обов’язкове рецензування за профілем наукового дослідження членами редакційної колегії або незалежними експертами.

Рецензування проводиться конфіденційно як для автора, так і для рецензентів. Рукопис направляється рецензенту без зазначення імен авторів і назви установи.

Редакція електронною поштою повідомляє автору результати рецензування.

Якщо рецензент робить висновок про можливість публікації статті і не робить значущих зауважень, стаття приймається для подальшої роботи.

Коли рецензент вказує на необхідність виправлення рукопису, редакція направляє рукопис статті і рецензію автору з пропозицією врахувати рекомендації рецензента при підготовці нового варіанту статті або аргументовано їх відхилити. Перероблена автором стаття повторно надсилається рецензенту (на вимогу рецензента) і в разі, коли всі зауваження враховані, стаття приймається для подальшої роботи.

Якщо рецензент робить висновок про неможливість публікації статті, стаття спеціально розглядається редколегією і у випадку її згоди з думкою рецензента відхиляється як така, що не відповідає рівню або профілю публікацій збірника. Відхиливши рукопис, редакція залишає один її примірник в архіві.

Рукописи статей не повертаються.

Оригінали рецензій зберігаються в редакції впродовж трьох років з моменту публікації.

Остаточне рішення про доцільність публікації статей приймає редакційна колегія.


УКРАЇНСЬКА МОВА

Hematology & blood transfusion: interdepartamental collection


ISSN 0435-1991
Founder: State institution “Institute of Haematology and Transfusiology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine”
Year of foundation: 1965
Periodicity: one issue for 2 years.
Certificate of state registration: Series КВ № 15171–3743 Р from 30.04.2009

Aims and Scope

Haematology & blood transfusion is a peer-reviewed scholarly interdepartamental collection aimed at presenting scientifically and practically significant research findings in the field of haematology and transfusiology, as well as at advancing professional competencies of physicians of various specialities.

Haematology & blood transfusion: interdepartamental collection publishes original research papers, exchange of experience, reviews, clinical cases and notes pertaining to a broad range of problems in the fields of haematology, haemostaseology and transfusiology. Among them are the physiology and pathophysiology of haematopoiesis, myelopoiesis, immunohaematology; conditions and diseases caused by impaired platelet function and number, congenital and acquired disorders of coagulation and fibrinolysis, thrombosis, thrombophilia; therapy; problems of oncohaematology; experimental biology and experimental therapy; epidemiological studies of blood system diseases, intensive therapy of critical conditions that arise due to various blood system diseases; issues of industrial and clinical transfusion.

Publishing ethics are based on the principles of the Committee on Publication Ethics (COPE). The authors have a license agreement to use the work. In case of plagiarism or falsification of results the article is removed from consideration.

EDITORIAL AND/OR PEER REVIEW

All articles undergo a mandatory review according to the scientific research field by the members of the editorial board or independent experts. A review is conducted privately for both author(s) and for reviewers.

The manuscript is sent to reviewers without specifying the names of the author(s) and institution(s). Editorial board informs authors about the review results by e-mail.

If the reviewer concludes that paper can be published and there is no meaningful comments than the paper is accepted for the further work.

If the reviewer points at the required corrections in the manuscript then the author is provided with the review and a proposition to take into account the reviewer’s recommendations in a new version or reject them otherwise with a reason. The corrected version of manuscript is then to be resent to the editorial board.

If all recommendations were taken into account the manuscript is admitted to further work.

If the reviewer concludes that paper cannot be published, the manuscript then undergoes a specifical review by the Editorial Board and in the case of an agreement with the opinion of the reviewer is rejected as being inadequate to the level or profile of publications in the Collection. Rejecting the manuscript the editorial board leaves a copy of it on file.

Manuscripts of articles will not be returned.

The review originals are kept in editorial archive within three years from the date of publication.

Editorial board makes final decision about the feasibility of publishing the papers.

Сборник 42 Титул

Зміст

Оригінальні статті


Авер’янов Є. В., Лановенко І. І., Семеняка В. І.

Вплив супутніх захворювань на активність фактора VIII у пацієнтів із гемофілією А на тлі різної тяжкості суглобового синдрому


Андреєва С. В., Корець К. В., Скороход І. М., Сербін І. М.

Цитогенетичні механізми формування резистентності  рецидивів гострих лейкозів


Базика Д. А., Бруслова К. М., Ляшенко Л. О., Пушкарьова Т. І., Цвєткова Н. М., Кондрашова В. Г., Ярошенко Ж. С., Гончар Л. О., Трихліб І. В., Письменний В. Д., Домбровська Н. С., Плескач О. Я.

Корекція метаболічних змін в остеоні у дітей, хворих на гостру лейкемію, та дітей зі змінами в щільності кісткової тканини


Гордієнко А. І., Третяк Н. М., Стародуб Г. С., Бортнік Г. А.

Імунофенотипові особливості пухлинних клітин та Т-лімфоцитів у хворих на гостру мієлоїдну лейкемію


Дзісь Б. Р., Примак С. В., Кривко Ю. Я., Дзісь Р. П., Новак В. Л., Стасишин О. В., Тарасюк О. О., Красівська В. В., Карпович Є. П., Чабан В.Є.

Інфузійна терапія для корекції електролітів у плазмі крові в оперованих хворих на рак шлунка після гастректомії із спленектомією у ранньому післяопераційному періоді


Зотова О. В., Шалай О. О.1, Лук’янова А. С., Вальчук М. О.,  Кароль Ю. С., Логінський В. Є. 

Діагностичне та прогностичне значення транслокації t(8;21)(q22;q22) та гена RUNX1/RUNX1T1 при гострій мієлоїдній лейкемії з ознаками дозрівання


Калиниченко Т. О., Аношина М. Ю., Білоусов А. М., Малигон О. І., Яговдік М. В., Парубець Л. І.

Порівняльний аналіз донорських еритроцитів різних років заготівлі за показниками пероксидації ліпідів та активності каталази


Кондрацький Б. О., Качмарик Д. Л., Кондрацький Я. Б., Патерега І. П., Кушнір В. І., Винарчик М. Й., Панас О. М., Красівська В. В., Моргун Ю. О., Новак В. Л.

Результати вивчення хронічної токсичності білково-сольового гіперосмолярного розчину


Корж А. В., Видиборець С. В.

Біохімічні показники обміну заліза у первинних донорів крові київського регіону


Кубарова В. О., Горяінова Н. В., Бурнаєва С. В., Вознюк В. П., Куявович Б. М.

Зміни коагуляційного гемостазу у хворих, які перенесли COVID-19


Куявович Б. М., Горяінова Н. В., Басова О. В., Кубарова В. О.

Перебіг COVID-19 у пацієнтів з хронічним лімфолейкозом


Любарець Т. Ф.

Клініко-гематологічна характеристика хворих на хронічну мієломоноцитарну лейкемію, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильскькій АЕС


Майкут-Забродська І. М.

Вміст молочної та піровиноградної кислот у плазмі крові пацієнтів із хронічною мієлоїдною лейкемією


Мироненко Г. А., Тимошенко У. В., Сівкович С. О.,  Сергутіна С. Ю., Гаркава К. Г.

Оцінка ризику розвитку аутоімунних гемолітичних ускладнень у пацієнтів із дифузними В-великоклітинними лімфомами


Миронова О. В., Романенко Г. О., Мазур А. Г., Горяінова Н. В.,  Макаренко А.В.

Проведення диференційної діагностики вогнищевих уражень печінки за допомогою радіонуклідних методів «in vivo» та «in vitro»


Попович М. Ю. 

Анемічний синдром в комплексі клініко-гематологічних проявів неходжкінських лімфом у пацієнтів Закарпаття


Рибальська А. П., Мельник О. А., Скачкова Н. К., Немировська Л. М.

Аналіз антибіотикорезистентності збудників інфекційно-запальних ускладнень у хворих на лейкемію


Селіна І. О.,  Дягіль І. С., Шолойко В. В., Мартіна З. В., Ступакова З. В., Сергеєва А. С., Мінченко Ж. М.

Аналіз захворюваності та клінічний перебіг хронічної мієлоїдної лейкемії у жителів Дніпропетровської області


Стародуб Г. С., Басова О. В., Горяінова Н. В., Третяк Н. М.

Зміни рівня фактору некрозу пухлини-a при мієлодиспластичному синдромі  в залежності від відповіді на лікування


Огляд літератури 


Басова О. В., Третяк Н. М., Настенко О. П., Стародуб Г. С., Куявович Б. М.

Роль зовнішніх чинників у ризику виникнення лейкемій та деяких онкологічних захворювань


Вороняк М. І.,  Кокоруз М. В.,  Худзій С. С.,  Новак В. Л. 

Механізми виникнення тромботичних явищ при мієлопроліферативних неоплазіях


Сивак Л. А., Горяінова Н. В., Кучер О. В.,  Дерпак Ю. Ю., Мороз Г. І.

Анемія злоякісного захворювання


Сівкович С. О., Сергутіна С. Ю., Тимошенко У. В., Мироненко Г. А., Калюта А. О.

Застосування сучасних антинеопластичних препаратів при лікуванні дифузної В-великоклітинної лімфоми


-------

Архив: №36; №37; №38; №39; №40; №41; №42;